271913 33470 C

 CellMax 安識因™遺傳性癌症基因風險檢測

透過98組基因針對25種癌症做完整的風險評估

檢測費用$30,000

提供池永昌院長檢測前專業諮詢,以及檢測後報告解說服務。                                                                                   


 1

2

3

4

5

6

7

8